Make your own free website on Tripod.com

'Al ârba'ah

(Âleqsander Pen)

*

Êxad 'al path-yómó, shení 'al âhavah,

Shlíshí 'al hashalóm ù`'ec b`êsh-thifraxath.

Âní dfíkóth-libí, q`cíùúyey-xóvah,

Nóçêth êl ârba'atham gam yaxad.

Qí êyn shlemah pithí îm lô yifrax ha'ec,

Ù`âhavah thiból b`haxrev hashnayím,

Úvlí shalóm -- shlóshatham yakícú êl hakec:

Ùxídalón lalev úmaweth l`eynayím.

'Al-qen laârba'ah thchelath-xayay hikdashthí.

Hagídú lí, haîm qol-qach harbeh bíkashthí?