Make your own free website on Tripod.com

Mah zeh àómer ‘alénú?

(Thanxúm Âvner, Hamósaf lashabath 16.3.2007)

*

(1)Zeh lô qvar hófía’ mílón mikrâí m`cúyan shel próf’ M”C Kidrí : “Mílón ha’ivríth hamikrâíth” (Hocâath Àúníversítath Bar-Àílan, she’avar b`Кiryyath Sefer shelanú b`kól dmamah dakah, mishel hayah mílónahh shel êyzó çafah shemíth nídaxath. L`’úmath zôth, hasleng hayiçr`êlí – mín nafkaníth dshenah úmpúrcheseth -- shezachah lihyóth múncax b`mílónó hexashúv shel Róbík Rózental – xógeg ‘al qol lashón ù`thaxath qol ‘ec ra’anan, qí mah lanú kasúm yóther min haàófnathí, harig’í ù`haxólef?

(2)Âní zócher shebin’úray ‘íl’althí b`mílón Y`húdah Gúr (Dvír, thasha”d), ù`húksamthí bimyúxad mehagdarath hamílah “m`chóníth” (shehúmcâah, âgav, bashanóth ha’eçrím shel hameâh hakódemeth ‘al-y`dey Àíthamar Ben-Âv”í ù`”yúxc`nah” ‘al-y`dey X”N Byâlík b`-1932 b`shíró “Ham`chóníth”) – “’Agalah úvahh m`chónah l`hasía’ àóthahh blí súsím”. Haníxóax han`zírí, hamathún ù`xaser hayómrúth shel hahagdarah hazó m`halech ‘alay kesem ‘ad hayóm, úmeâz q`mó qarathí bríth ‘ím ‘eçróth hamílóním ha’ivríyim l`mínéhem shehófí’ú hexel min hameâh ha-19.

(3)Q`yeled m`hager, shehithkashah bimyúxad b`’ivríth, kín`nah bí thamíd mín thxúshah místíth, yaldúthíth l`maday, shehamílón meqíl êth thamcíth qol hachóchmah haênóshíth, ù`îm rak êkrâ àóthó meâle’f ‘ad thá’ù àídameh l`mín qóvesh-‘ólam – “ù`âf êda’ ‘ivríth q`mó shecarích”.

(4)L`yamím, q`shena’açíthí ‘orech l`shóní nish|âl z`’ér sham z`’ér sham, b`’ikar ‘al-y`dey nashím bifgíshóth mizdamnóth, b`mah ‘ísúkí, úl`âxar she’aníthí, hayíthí na’aneh: “Âz zeh b`’ecem àómer sheâthah lô carích mílón babayith”. Âní zócher she’aníthí: “Àóy ùeyy, âth ‘omedeth ligzól mimení êth m`chaley haxamcan shelí.”

(5)Lifney mispar shaním zúmanthí l`hagíahh êth mílón Êven-Shóshan hexadash, meâle’f ‘ad thá’ù. M`àód hithragashthí l`’ecem hahaca’ah sheqen hayah zeh xalóm-n`’úray, âchen, gam xalóm -’íùúyím – shekaram ‘ór ù`gídím. B`mín àúmlalúth m`àúshereth nirthamthí la’avór ‘al qol thag ù`àóth ù`haníkúd b`shesheth haqrachím shel hamílón. Hayú lí harbeh ‘thaglíyóth’ ktanóth b`mahalach hakríâh, úv`âxath mehen hayíthí çameax l`shathef êth hakór|àím.

(6)Gílíthí, l`haftha’athí, úv`’ecem lô qol-qach l`haftha’athí, shelamílah “carah” yesh b`’ivríth lô paxóth mi-130 mílím nirdafóth, b`’ íkar min haMikrâ âch gam mil`shón xaza”l, l`shón y`mey beynayím ù`’ ad l`shón hasleng shel y`meynú. Safek îm yesh ‘ód çafah ba’ólam sheyesh lahh qol-qach harbeh mílím nirdafóth lamílah “carah”. Ù`âní shóêl: mah zeh àómer ‘alénú? ‘Al haqísharón shelanú laàósher? Êynení yachól, b`heksher zeh, shelô l`hízacher b`shúrathó shel Nathan Zach ham`lawah àóthí neêmanah min`’úray:“Hamachshefah húzm`nah límey hamóledeth ù`’al qen lô êyr`’ah qol th`kalah”.