Make your own free website on Tripod.com
‘Al m`dínah shebaderech (Módía’ y’óm Ùaù Âlef b`síwan Thashsa”z) *

(1)M`dínath Yiçraêl nichn`sah lashanah hashíshím l`kiyúmahh ù`híà âvelah ùaxafúyath rôsh. Êth qol xalómóthéha naç|âh harúax. Qol âsher hif’ím êth lev m`yasdéha nagóz b`sa’arath hayamím. Qol yómróthéha hafchú l`âvak poreax, ù`híà m`úrteleth miqol maxalacóth thif|ârthahh âsher qíwthah l`hithhader bam ù`’imam l`hiqanes b`sha’arey hahístóryah. Lô hithkayymú bahh âf lô âxath mithikwóthéha, lô b`geshem ù`lô b`rúax. Êth haqol saxaf galgal hahistóryah b`ma’ófó êl xeshchath celmaùeth.

(2)Kavernítey ham`dínah she’amdú l`yad ‘arísath bchórey shnóthéha cípú lir|àóthahh qimdína xílóníth shetharbúth haMa’arav múshlat b`chípathahh. M`dínah sócyalístíth àó búrganíth, âval nâórah úmithkademeth, sheàíshéha úmanhígéha n`kiyím miqol r`vav úveyth hamishpat húà makór ’ócmathahh ù`samchúth haxúkathíth ù`hamúsaríth q`êxad. Hem racú lir|àóthahh shwath ’erech l`mishpaxath ha’amím qúlahh, úl`hacígahh q`migdal haàór hanóçê b`ramah êth lapíd tharbúth haMa’arav úmakrín mizíùó ‘al ham`dínóth shehínam ‘adayín b`thahalích hithpathxúth ù`limshóch àótham l`hithhalech b`àórahh.

(3)Thórath Yiçraêl ù`kiyúm micùóth, q`mó qol haderech hayixúdíth shel ‘am Yiçraêl nó’adú l`fí xazónam l`hictamek úl`hithmaz’er ù`lahafóch lihyóth múcagím múzéàóníyim sheêth ‘avaram yadgímú êy êlú çrídím xayím. HaThana’’ch ù`’ód êy êlú xalakím meriv`vóth hay`círóth harúxaníyóth shexacav ‘am Yiçraêl bishnóth kiyúmó, yílamdú b`’íkar micídam haêsthetí, ù`ra’ayónóth músaríyim àúníversalíyím yilakxu gam hem bimçúrah mithóch àócer hay`círah hasifrúthíth hay`húdíth. L`’umath zôth lô nóthar qol makóm bam`dínah ham`thúchneneth l`Shúlxan ‘arúch úl`nóç|êy qeláù, úl`chol hamicùóth ma’açíyóth. L`chol êleh hithyyaxasú xúgey ham`dínah q`mó rîshóney hanacrúth, sheâf hem ganvú min hayahadúth rak melícúth ù`ra’ayónóth, âch zarkú êth hakiyúm hama’açí shel hamicùóth qichley êyn xefec bó.

(4)Ù`hineh ‘al saf hashanah hashíshím lam`dínah, núpcú âxath l`âxath qol xalómóthéha, ù`thikwóthéha nóthrú ma’al. Ham`dínah shehaythah âmúrah lihyóth makóm hamaklet habatúax líhúdím úl`hafíg êth haântíshemíyúth, hafchah lihyóth lúax hamatarah shel qol haântíshemíyim ba’ólam ham`nasím ligróm l`feyrúkahh shel ham`dínah ùharóàím bahh êth makór qol hathlâótháù shel ha’ólam. Gam xayey y`húdí bimdínathó m`súqaním ‘avúró yóther miqol makóm âxer ba’ólam. Hakíbúcím shehayú nezer thif|êreth shel mekímey ham`dínah mithparkím êxad l`êxad úchvar êyn xólek ‘al haqishalón haxarúc shel shítatham. Ha’avódah ha’ivríth she’avúrahh laxamú b`xérúf nefesh ù`râú bahh êth pisgath m`cíàúthó shel hazan hayiçr`êlí, hafchah hayóm l`’avódah ‘arvíth âó thâylandíth, ù`chol yiçr`êlí ham`chabed êth ‘acmó medír ‘acmó miqol makóm shenidresheth bó ‘avódah fízíth. ‘Eyney qol n`çúâóth l`xakóth êth ha’ashírón ha’elyón, la’açóth qesef gadól me’iskey âwír l`lô ‘amal ù`hashka’ah.

(5)‘Im hakamathahh, hithyyamrah ham`dínah lihyóth m`dínath r`waxah sócyâlístíth hadóêgeth lishlómam ù`rawxatham shel kshey hayóm, ‘alúvey haxayím, úl`hatív êth macavam. Latheth yad thómecheth líthómím úl`nachím, lid|âóg líflítey haShóâh úl`’ólím meârcóth ham`cúkah. B`misg`róth haxesed ù`ha’ezrah hahadadíth she’am Yiçraêl hayah safúg bahem q`shehayah âmún ‘al birqey haThórah úgmílúth haxasadím, hithyyamra ham`dínah la’asók bahem derech miçradéha ù`xúkathahh hasócyâlístíth. Âch macavahh hanóch`xí b`fó’al híà she’ilíthahh shiltóníth dakah garfah l`chíséha êth rúbam hamachría’ shel mash|âbey ham`dínah, ù`hórídah êth róv ha’am êl mithaxath l`saf ha’óní, ù`hapa’ar beyn kómec ham`kóravím êl hacalaxath l`veyn hamón ha’am hólech ù`gadel, hólech úmith’acem, shod hakúpah hal`àúmíth na’açeh l`’ eyney hashemesh ‘al y`dey m`nahaley bankím, xavrey Qneseth úmemshalah, tha’açyyaním úmnahaley mósadóth úmiçradím memshalthíyim, àúníversítâóth ù`chayócê bahem.

(6)Caha”l shehayah nezer thif|êreth shel ham`dínah ù`’al birqey ha’aracathó húnchú dóróth shehalchú shví âxar kesem hílathó, hithgalah q`sherôshó ‘arúf ù`álúv ù`chishlónótháù ha’al tiv’íyim bamilxamah haâxarónah, límdú da’ath ‘al harekev hapóçeh b`camarthó ù`chí qol qúló nacav ‘al qar’ey tharn`góleth.

(7)Âch hagarúa’ miqol, ù`húà qayóm merqaz hasâúv ùhashxíthúth, húà beyth hamishpat shexúkathó hithyyamrah l`haxlíf êth xúkey haThórah. Êth n`çíàó higdír qvar shófet âmeríkâí, q`gangster mishpatí, úch`díktatór shexarav beyth hamishpat b`yadó ù`húà m`shasef bah qol mí sheda’athó shóneh misheló, ù`âchen thaxath n`çíàúthó, hafach beyth hamishpat lihyóth saqanah kíyúmíth limdínath Yiçraêl, húà shehichnís b`chóax êth ‘Azâmí Bshârah q`xaver Qneseth ù`garam b`farashíyóth harígúl sheló qim’at l`xúrbanahh shel ham`dínah. Beyth hamishpat b`gíshathó halíberalíth ù`haàúníversalíth q`víchól, xóther thaxath âshyóth kíyúmahh ham`dínah mivxínah bitxóníth, ù`garam l`rikbónahh mivxínah músaríth. Haâlímúth shepashthah b`’íkar b`kerev hanó’ar híà b`xelkahh hagadól ma’açey psíkótháù, ù`lizchúthó yesh lizkóf êth hithdard`rúthahh shel m`dínah b`chol àórxóthéha, qol m`’úwath derech úfóshea’ yódea’ qí b`veyth hamishpat yimcâ ken xamím ù`’ír maklet, sa’ad mishpatí ù’cídúk xúkathí l`chol xetà|áù, qach sheêyn qol pelê ‘al macavahh hanóêsh shel ham`dínah qayóm.

(8)Êlâ shemithóch habícah ham`sóêveth sheham`dínah shkú’ah bah qayóm, mafcía’ ù`’óleh shaxar xadash shecarích laçím êláù lev, ù`xayyavím l`hithqónen êláù q`div’í. Zehú thahalích hamithgalgel l`îtó, âval húà hólech ù`cóver th`àúcah, ù`carích la’amód ‘al hamishmar l`yad ‘arísathó l`val y`búla’ ló. B`’ecem nirkemeth poh m`dínah b`thóch m`dínah, ‘adayín híà b`círey leydah údmúthahh ‘arfílíth b`mikcath. Lô sheânaxnú yazamnú thahalích zeh, húà na'açeh q`àílú b`’acmó, âval húà qvar ‘úvdah kayyemeth. Ham`dínah nir|àéth qayóm q`thapúax sheklípathó haxícóníth ha’avah nirkeveth ùhólecheth, hasdakím m`rúshathím bahh qvar l`àórqah úl`róxvahh, úmib`’ad l`xarachím mecíc lúz baríà ù`thawech múcak ù`zóher. Layahadúth haxaredíth hólecheth úmith’aceveth m`dínah mishelahh, ù`híà kóremeth l`àítahh ‘ór úvaçar gídím ù`’acmóth, mí sheçam lev yachól lir|àóth êych hófchóth Bney Brak ùÍrúshalayím l`’ arey metrópólín shel ham`dínah baderech, thir|àú êth kaùey hathaxbúrah hamistha’afím êl ‘arey halawyyan haxaredíyóth hamith’acmóth ùmithraxvóth, úmithnathkóth ât ât mitavórahh ham`dínah haxílóníth hanirkeveth. Lam`dínah shebaderech m`sayya’ath memsheleth hazadón haxílóníth sheb`darqahh shelahh, ‘al y`dey gzéróthéha hamithxadshóth úvâóth l`kacec b`sheyrúthéha lacíbúr haxaredí, kícúc àofkí ù`róxbí. ‘ílí ù`thaxthí. Híà shóleleth mimósadóth hanó’ar haxaredí path lexem, maçqóróth, úzchúyóth êzrax êlementaríyót, híà mithna’ereth miqol xóvóthéha hamemshalthíyóth l`cíbúr zeh, sheqol xetà|ó húà êmúnah b`Êlókáù úshmírah ‘al derech âvóth, ù`híà mithnaqeleth l`lô heref lizchúyóth hay`sód sheló l`kíyúmó.

(9)Shítah zó hevíâh êth hacibúr haxaredí shelô mercónó l`’acmâúth hahólecheth ù`góvereth, húà nóchax lir|àóth sheîm êyn âní lí mí lí, êyn mí sheyagen ‘aláù ù`yasír êth resheth hamaxanak âsher çamú l`fa’amáù, ù`chach lamad hacíbúr haxaredí b`’al qarchó lid|àóg l`mósadótháù ù`licracháù, miblí sheham`dínah thinkóf êcba’ ‘avúró, mósadóth nivním, ‘arím nósadóth, bathím múkamím, carchaníyóth nifthaxím, bathey xólím xaderím múkamím, miçróth nócaróth, haqol b`àófen ‘acmâí. Âgúdóth cdakah ù`xesed, gma”x ù`’ezrah hadadíth, shíkúm mishpaxóth, ‘ezrah l`âlmanóth úíthómím, haxzakath Thórah ù`lómdéha, m`chónóth l`límúd mikcó’óth. Bikcarah, hacibúr haxaredí lómed l`haxzík êth ‘acmó, ù`chach gadlú lanú ânshey xesed, ‘ashírey ‘am shelamdú lifthóax libam ù`chísam licorchey harabím – ‘askaním, ânshey Zak”â ù`hacalah, mithmaxím birfúâh úthrúfóth shen`thívóth ù`ha’arachah lahem êcel gdóley haróf|âím, mósadóth xínúch ù`típúl q`mó ‘Ale”h ù`Yad Çarah, limfagrey úkshey xínúch, haqol hófech lihyóth ‘acmâí úmnúthak min ham`dínah úmósadóthéha hamithpór`rím l`àítam. Lô shercón`nú b`chach. Âval hahechreax hevíà àóthanú l`chol êlú. Qenes ham`nahalím shenósad bamatarah l`sayyea’ lacarchan hay`húdí ùl`haçagath hadvarím han`xúcím ló b`choax kníyah m`rúqaz ù`zól. Kaùey n`sí’óth ‘acmâíyim úmhadrín, ù`nehagím xaderim shehayú pa’am xízayón nadír b`hasa’óth lacibúr, hafchú l`xelek bilthí nifrad mimirkam haxayím. Bathey hadín haxaredíyim hahólchím ù`mith’acmím, yaxad ‘im ma’arecheth haqashrúth haxaredíth she’al píhahh yishkú gam b`migzar haxílóní yóther ù`yóther, qol êlú hem rak hachanah l`ca’adím habâím hakrevím ù`hahólchím, ù`âf hem thxílatham thihyeh mithóch hechreax ù`sófam ‘acmâúth gmúrah.

(10)Ù`’alénú l`havín qí hacibúr haxílóní âdóney haârec hazó qayóm gam húà ‘órech êth xeshbón nafshó ùv`thath haqarathó misthameneth bifnáù b`véyrúr yóther ù’yóther darqó ha’athídah ù`ca’adáù habâím.

(11)Hacibúr hazeh shehaêmúnah êynah madríchah êth hamaxashvótháù ù`húà bóxen êth hadvarím she’eynáù róàóth ‘al pí darchey hateva’ bilvad , cibúr zeh nimcâ b`pâníkah pnímíth ù`hay`àúsh manxeh àóthó l`xapeç âlternatívah âxereth liMdínath Yiçraêl. Húà qvar yódea’ sheshalóm beyn M`dínath Yiçraêl la’aravím zehú xalóm b`Âspamyâ ù`sheq`chol shey`wathrú lahem yóther qach y`gadel cim|àónam l`dam y`húdí úthshúkatham limxók êth M`dínath Yiçraêl me’al pney haâdamah lô thíçava’ l`’ólam. Gam ha’alíyah meRúsyah sherúbahh góyíth, âsher ‘aléha banú thikwatham la’acór ‘imam êth gal hathshúvah hashótef êth haârec úl`shamesh ‘athúdah cvâíth l`haganath ham`dínah, ‘athah gam hem róàím qí hagóyím âxarey sheâchlú êth sal haklítah hanadív sheham`dínah nathnah lahem shavú b`hamónéhem l`ârcóth mócâam, qí lô naç|âh xen Êrec Yiçraêl lifnéhem ù`lô naç|àú xen hem b`’eynéha. Hem râú êth hamaâzan hademógrafí êth bathey haxaredím hamleàím birqath habaním úvanóth múl bathéhem hashóm`mím, ù`hem hevínú hétev mah âxeríth qol êlú.

(12)Hapitharón shehisthamen bifnéhem yóther ù`yóther húà hachanath makóm batúax ù`’ír maklet herxek migvúlóth Êrec Yiçraêl, ù`chach mithhalech bnó shel manhíg haMafda”l Yósef Búrg ù`húà qvar hemír êth êzraxúthó hayiçraêlíth b`carfathíth, bam`dínah zó húà margísh êth ‘acmó bathuax úv`thóch ‘amó hacarfathí m`cíàúthó yósheveth. Xalúc barax l`Ârcóth haBríth, l`chol hashichvah hashaleteth poh yesh nichsey delâ nayydey b`xú”l, bnéhem shel xavrey haQneseth ù`çarey hamemshalah qvar mizman shóchním keva’ b`ârcóth zaróth, ù`âf hahórim shexerev hamishpat poh m`raxefeth me’al râshéhem ù`êyn yódea’ mah yeled yóm qí haganavím hechlú larív beynam l`veyn ‘acmam ù`daxafú êxad êth hashení l`ches hamishpat ù`laqelê, ù`lachen gam hahórím hechínú l`’acmam m`kómóth miflat ù`xalómam hagadól l`kabel êth hagrín kârd qamah sheyóther maher. Ù`chach, ‘im regel âxath b`xúc laârec m`nahalím hem êth ham`dínah haqósheleth, êth habitaxón, ù`chach níhalú êth hamilxamah haàúmlalah biLvanón.

(13)Macav sheqazeh m`xayyev êth hayahadúth haxaredíth lifkóax ‘eynayím, úl`hashgíax hétev b`sheva’ xakíróth úvdíkóth ‘al ca’adey hamemshalah. Lô rak mivxínah dathíth q`fí shehúrgalnú ‘ad hayóm, êlâ gam mivxínah bitxóníth ù`saqanóth xayím. Hahefkerúth haxógegeth qân, àómereth lanú qí yithachen ù`hem yint`shú êth hasfínah hatóva’ath, yimq`rú êth qol nichsey ham`dínah q`mó shemachrú b`xínam êth Gúsh Katíf, úv`chach y`nasú l`hacíl êth ‘óram. M`chírah zó ‘alílah lihyóth shtaxím ‘im m`àóth âlfey thóshavím y`húdím bÍrúshalayím úvish|âr haâtharím. Hacawâ y`water âf húà xaçúf ligneyvah maxsanáù. Hem y`chólím l`hashvíth êth haâtóm úmif’aláù l`ma’an shalóm rig’í úmzúyaf úl`kabel lahem zman l`ha’avír êth nichséhem l`xú”l – ù`hahemshech mí yashúr.

(14)Carích l`hachshír ‘athúdah shethúchal l`hagen ‘al ham`dínah haxaredíth hólecheth umúkemeth hólecheth úmçagçegeth, basha’ah shetithparek ham`dínah haxílóníth miqol nichséha úklípath ham`vúka’ath thírames baârec, ù`hadegel halavan yúnaf ál mivcaréha. ‘Alénú lir|àóth qeycad l`vacer nícaney haqes ù`hadóm l`fa’amey hamashíax, âsher ló ânú m`yyaxlím b`chol lev nefesh úm|àód.